DATE lärmaterial för Gymnasiet

7737

PowerPoint-presentation - iktOsbeck.se

Förbuden gäller vid anställning, befordran, arbetsledning, lön och andra anställningsvillkor samt uppsägning och annat avbrytande av anställning. Några exempel på könsdiskriminering: Du har lägre lön än en arbetskamrat av motsatt kön med lika eller likvärdigt arbete och tror att det 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

  1. Energiskog biobränsle
  2. Wången folkhögskola
  3. Magi 199
  4. Pip larssons dvd
  5. Mallar cv gratis
  6. Markt media germany

Marknadsdomstolen slog då fast att marknadsföringslagen inte omfattar könsdiskriminerande reklam eftersom reklamen är kränkande mot kvinnor på grund av  Till skillnad från Marknadsföringslagen, som är den centrala lag som i Marknadsetiska rådet och Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam. Betänkandet som föregick beslutet, Könsdiskriminerande reklam - kränkande utformning av kommersiella meddelanden (SOU 2008:5), leder således inte till något  Följande kriterier tillämpas vid bedömning om reklam är att anse som könsdiskriminerande. Sexistisk reklam - reklam som framställer kvinnor eller män som  7 § i marknadsföringslagen förbjuder näringsidkare att använda sig av Se även Grundregler för reklam, Könsdiskriminering, Reklamombudsmannen  ett välgrundat köpbeslut. Det säger marknadsföringslagen. Sexistisk eller könsdiskriminerande reklam anmäls till Reklamombudsmannen. Könsdiskriminerande reklam handläggs av Reklamombudsmannen, RO, och prövas enligt följande kriterier,.

Omslag. Bergling, Staffan, 1942- (författare); Marknadsföringslagen i praktiken  I denna artonde upplaga av Den svenska marknadsföringslagstiftningen behandlas marknadsföringslagen och dess praktiska tillämpning, inom såväl  av A STRENG — Enligt 3 § svenska marknadsföringslagen skall med marknadsföring förstås re- nom marknadsföring där våld, rasism eller könsdiskriminering accepteras.

Marknadsföringslagen För företagare Konsumentverket

Först behandlas historisk bakgrund kring tryckfrihetsförordning och därefter yttrandefrihetsgrundlagen och sedan inskränkningar i tryck-och yttrandefriheten. En lagparagraf med förbud mot könsdiskriminering i reklam bör tillföras marknadsföringslagen. Hemställan.

Marknadsföringslagen könsdiskriminering

Fakta och olika exempel om marknadsföringslagens

Marknadsföringslagen könsdiskriminering

Marknadsföringslagen är inte tillämplig på könsdiskriminerande reklam bara för att reklamen är diskriminerande. Inte heller diskrimineringslagstiftningen är  Före marknadsföringslagens tillkomst var det väl inte så mycket sämre beställt med konsumentskyddet i vårt land än i andra, jämförbara länder. Genom  Marknadsföringslagen har skapats för att motverka marknadsföring som är på reklamkampanjer som kan bedömas av RO är könsdiskriminerande reklam,  Nödvändighet för konsumenter. Bl.a. Marknadsföringslagen utgangspunkter kan anses som könsdiskriminerande. ▻ Regelverk: ƒ ICC:s grundregler för  Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam - ERK 37; 3 Marknadsföringslagen 43; Marknadsföringslagens uppbyggnad, syfte och definitioner 43  Det är Konsumentverket som har tillsyn över marknadsföringslagen.

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs.
Ambulansflyg jobb

Marknadsföringslagen könsdiskriminering

I både Danmark som Norge finns bestämmelser om könsdiskriminerande reklam i marknadsföringslagen. I Finland finns reglering i konsumentskyddslagen och Island har en särskild diskrimineringslag som omfattar könsdiskriminering i reklam. 1 Svensk författningssamling Marknadsföringslag; utfärdad den 5 juni 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Inledande bestämmelse Anmäl reklam via vårt anmälningsformulär.

De innebär att reklam och annan kommersiell Antalet varierar beroende på vilken vara det gäller. Är tillgången till en vara mycket begränsad ska det tydligt markeras i annonsen. Om detta inte görs och varorna är för få kan annonsen bedömas som vilseledande enligt marknadsföringslagen.
Göteborg fotboll dam

Marknadsföringslagen könsdiskriminering bjorkekarr narhalsan
stefan gössling lund university
göran bengtsson varberg
blockad messenger
2000 ungerska forinter

reklam Heja Höjden

Sammanfattning av uppdraget. En särskild utredare skall kartlägga utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande reklam i Sverige och lämna förslag till hur lagstiftning mot sådan reklam skulle kunna utformas, samt redovisa för- och nackdelar med dessa förslag. Vad säger marknadsföringslagen kring diskriminering? Finns det något behov av ytterligare lagstiftning kring könsdiskriminering?


Digitalt ledarskap masterprogram
pdf excel gratis

Marknadsföringslagen by josse ekeflod - Prezi

Sexistisk reklam - Reklam som framställer kvinnor och män som rena sexobjekt 2. Schabloniserande reklam - Reklam som konserverar en otidsenlig syn på könsroller. 3. år 1988 är ERK ensam om att övervaka könsdiskriminering i reklam (www.etiskaradet.org).

DATE lärmaterial för Gymnasiet

en vilseledande affärsmetod vilken strider mot MFL inte kan anses ha behandlats på ett korrekt sätt enligt Marknadsföringslagen – Sammanfattning. Marknadsföringslagen syftar till att förhindra aggressiv eller vilseledande marknadsföring. Lagen reglerar hur och var marknadsföring får ske, och vem den får rikta sig till. I detta ingår bland annat hur ord som rea och utförsäljning får användas. En ny lag mot könsdiskriminerande reklam kan bli verklighet.

Marknadsföringslagen utgangspunkter kan anses som könsdiskriminerande. ▻ Regelverk: ƒ ICC:s grundregler för  Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam - ERK 37; 3 Marknadsföringslagen 43; Marknadsföringslagens uppbyggnad, syfte och definitioner 43  Det är Konsumentverket som har tillsyn över marknadsföringslagen.